Действащи национални проекти

Проект
Ръководител
Номер на проекта
(ДИГД) Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни,
2018 – 2023
София Ивановска
BG05M2OP001-1.002
(НГИЦ) Национален геоинформационен център, 2018 – 2023
Тодор Гюров
ДО1-404/18.12.2020;
ДО1-282/17.12.2019; ДО1-161/28.08.2018
(ННПОС) Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, 2018-2023
Тодор Гюров
ДО1-279/03.12.2021, ДО1-363/17.12.2020, ДО1-322/18.12.2019,
ДО1-230/06-
12-2018
(НЦВРП) Национален център за високопроизводителни и разпределителни пресмятания, 2018 – 2021
Анета Караиванова
ДО1-387/18.12.2020; ДО1-271/16.12.2019; ДО1-221/03.12.2018
(ЦВПИИКТ) Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии, 2018 – 2023
Св. Маргенов
BG05M2OP001-1.001-0003-С01