Действащи Национални проекти

Проект
Ръководител
Номер на проекта
(ДИГД) Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни, 2018 – 2023.
София Ивановска
BG05M2OP001-1.002
(НГИЦ) Национален геоинформационен център, 2018 – 2023.
Тодор Гюров
ДО1-161/28.08.2018
(ННПОС) Национална научна програма „Oпазване на околната среда и намаляване на риска от неблагоприятни явления и природни бедствия“, 2018-2023.
Тодор Гюров
ДО1-230/06-12-2018
Ефективно партньорство между ИКОМ ООД и Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН за разработване на прототип на IoT платформа за анализ на поведението на водачите на МПС и изчисление на шофьорски рисков профил на базата на реални телематични данни, 2018 – 2020
Емануил Атанасов
BG16RFOP002-1.005-0314-C01
(НЦВРП) Национален център за високопроизводителни и разпределителни пресмятания, 2018 – 2019.
Анета Караиванова
ДО1-221/03.12.2018
(ЦВПИИКТ) Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии, 2018 – 2023.
Св. Маргенов
BG05M2OP001-1.001-0003-С01