Приключили национални проекти

Проект
Ръководител на бълг. колектив
Номер на проекта
(ЦВПИИКТ) Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии, 2018-2023
Св. Маргенов
BG05M2OP001-1.001-0003-С01
(ДИГД) Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни,
2018-2023
София Ивановска
BG05M2OP001-1.002
Ефективно партньорство между ИКОМ ООД и ИИКТ-БАН за разработване на прототип на IoT платформа за анализ на поведението на водачите на МПС и изчисление на шофьорски рисков профил на базата на реални телематични данни, 2018 – 2020
Мария Дурчова
BG16RFOP002-1.005-0314-C01
„Алгоритми за йерархично обучение върху високопроизводителни хетерогенни изчислителни системи“, финансирано чрез Програмата за подпомагане на млади учени и докторанти на Бан – 2017, юли 2017 – януари 2019.
Добромир Георгиев
ДФНП-17-19
„Разработване и изследване на квази-Монте Карло алгоритми за екстремно паралелни компютърни системи“, финансиран от ФНИ, 2014 – 2018.
Тодор Гюров
#ДФНИ И02/8
„Оценка на състоянието на популацията на кафявата мечка в България на база на математически, статистически и биологични анализи на данни от мониторинги“, финансиран от ПУДООС, 2013 – 2016.
Тодор Гюров
#Д9190
„Иновативни квази-Монте Карло грид пресмятания – среда, библиотеки, пилотни грид приложения“, 2008-2011, финансиран от с ФНИ (МОНМ)
А. Караиванова
#ДО-02-146
„Монте Карло и квази-Монте Карло методи за анализ на чувствителността на големи математически модели“, 2008-2011, финансиран от фонд „Научни изследвания“
С. Ивановска
#ДO 02-215
„Център за върхови научни постижения – суперкомпютърни приложения” – Модул 1: „Високопроизводителен изчислителен Грид клъстер за иновативни научни приложения“, 2008-2011, финансиран от ФНИ (МОНМ)
Е. Атанасов
#ДО 02-115
WinGrid:“Трансфер на технологични знания в областта на изграждане на Грид приложения, приложими за клиенти, работещи под Microsoft Windows базирани операционни системи“, 2008-2009, финансиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП)
Е.Атанасов
#HBC 00.23.4/23.04.2008
„Методи за квази-Монте Карло за проблеми с вериги на Марков“, 2004-2008, финансиран от ФНИ
А. Караиванова
И-1405/04
„Нови стохастични алгоритми за електронен транспорт“, 2002-2005,финансиран от ФНИ (МОНМ)
Т. Гюров
И-1201/02